Från ledsagare till kärna

Finns det något på samma gång lika lättillgängligt och svårbegripligt som teknik?

Det innefattar ett nästintill oändligt spektrum där en entydig definition på dess innehåll blir svår att genomföra. Återfinns den i hela universum eller är den koncentrerad till vår i jämförelse lilla planet? Albert Einstein sammanfattade det här ganska bra i följande citat: “Två saker är oändliga: mänsklig dumhet och universum; och jag är inte säker på det andra.”

Teknik handlar i grunden om en slags förening av kommunikation, information och handling. Den är likt ett träd bestående av både rötter, stam, grenar och krona där både delarna utgör helheten och vice versa. Fenomenet har antagligen existerat sedan mänskligheten för första gången såg dagens ljus. Det tekniska spektrumet kan uppenbara sig på flera olika sätt där ingenting utesluter det andra. Det kan exempelvis handla om ett tekniskt tillvägagångssätt, en teknisk beskrivning eller en teknisk fotbollsspelare. Allting går under denna kategori med den skillnad att förhållningssättet ter sig på så många olika sätt. Den gemensamma nämnaren är att det handlar om ett svårbemästrat handlande samt uppnår detsamma på ett tämligen enkelt sätt. Det här kräver en hel del planering, vilket människan i sin natur är expert på. Våra komplexa hjärnor har dessutom gjort det möjligt att både skapa, utveckla samt bibehålla det tekniska faktum som till mångt och mycket satt prägel på vår ovissa värld. I sin renaste form kombinerar tekniken tanke och handling på ett kraftfullt sätt. Det är också just det här som medför ett unikt samband av det abstrakta och konkreta.

Det som från början av många sågs som ett universellt verktyg för att handskas med livets alla utmaningar har istället bytt skepnad och fått motsatt effekt. I takt med att digitaliseringen gör sig allt mer påmind har tekniken utvecklats till något vi inte kan klara oss utan. Samhället är idag till mångt och mycket uppbyggt på att vardagen inte kan hanteras utan dator, surfplatta eller mobiltelefon.

En balans behöver finnas för att teknikens fulla potential ska uppnås.